مرکز آموزش مداوم

کنفرانس نحوه برخورد با ضایعات سفید رنگ و قرمز رنگ حفره دهان
1397/11/08
دارای 3.75 امتیاز آموزش مداوم ویژه گروه هدف :پزشکان عمومی،پزشک خانواده و دندانپزشکان زمان : 97/12/18  ساعت 8:30 سالن کنفرانس معاونت به...
ادامه مطلب 1397/11/08 اطلاعیه اطلاعیه
 
کنفرانس مدیریت شوک
1397/12/11
دارای 3 امتیاز ویژه گروه هدف:کارشناس مامایی،هوشبری،فوریتهای پزشکی ، کارشناس ارشد:بیهوشی،پرستاری مراقبتهای ویژه،مامایی، پزشکان عمومی،پزشک خا...
ادامه مطلب 1397/12/11